Warunki uczestnictwa

Poniższe warunki regulują stosunek umowny między firmą Paidwings AG, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland (zwaną dalej: paidwings) a użytkownikami i klientami ich usług z zakresu telemediów (zwanych dalej: użytkownikami). Określają one warunki korzystania z usług paidwings .

Strona jestemnapalona.pl jest ofertą (zwaną dalej usługą) Paidwings AG, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland.
Usługa jest platformą komunikacyjną, za pośrednictwem której użytkownik ma możliwość zaprezentowania się w Internecie, między innymi w celu znalezienia partnerów, relacji przyjacielskiej, jednorazowej przygody lub „skoku w bok”. Usługa oferuje między innymi możliwość kontaktu z istniejącymi, podobnie myślącymi kobietami, parami i mężczyznami, którzy mogą chcieć poznać nowych partnerów. Ponadto usługa oferuje różne sposoby komunikowania się, flirtowania i prezentowania swojej osoby.

§ 1 Przedmiot umowy; zakres usług


1. paidwings umożliwia użytkownikom dostęp do platformy randkowej na jestemnapalona.pl. Platforma zawiera profile i informacje o innych użytkownikach. Po utworzeniu własnego profilu użytkownicy mogą wyszukiwać na platformie inne profile. Użytkownicy mogą przeglądać profile innych użytkowników i nawiązywać z nimi ograniczony kontakt.

2. Usługi paidwings są oferowane wyłącznie w celach prywatnych, niekomercyjnych. Rejestrując się w usłudze paidwings użytkownik zobowiązuje się do korzystania z niego wyłącznie w celach prywatnych.

3. paidwings zapewnia zarówno bezpłatne, jak i płatne usługi. Dzięki bezpłatnej rejestracji użytkownik może utworzyć profil, przeglądać profile innych użytkowników i wysyłać gotowe wiadomości do innych użytkowników. Użytkownicy, którzy zarejestrują się w dodatkowej płatnej usłudze, oprócz możliwości korzystania z opcji dostępnych w bezpłatnym wariancie mogą kontaktować się z innymi użytkownikami i pisać wiadomości. Płatną usługę można wykupić na różne okresy. Użytkownik jest informowany o kosztach, treści i zakresie usług, a także cenie i warunkach płatności przed rozpoczęciem świadczenia tych usług.

4. paidwings zapewnia zasadniczo stałą dostępność systemu (24/7). Dostępność zależy od wydajności routera łączącego centrum danych używane przez paidwings z Internetem (punkt transferu). paidwings zapewnia użytkownikom swoich płatnych usług średnią roczną dostępność na poziomie 97%. Jednak dostępność uważa się za ograniczoną tylko wtedy, gdy użytkownik zgłosił paidwings błąd (komunikat o błędzie). Wyłączone są przerwy wynikające z działania siły wyższej.

5. W ramach świadczenia usług paidwings może korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług. Należą do nich w szczególności dostawcy płatności, dostawcy treści i inni zewnętrzni dostawcy usług. Zewnętrznych dostawców usług, którzy świadczą usługi w imieniu paidwings , nie uważa się za osoby trzecie w rozumieniu niniejszych Ogólnych warunków handlowych.

§ 2 Zawieranie umowy


1. paidwings nie zawiera umów z osobami w wieku poniżej 18 lat.
W przypadku wątpliwości ze strony paidwings co do pełnoletności użytkownika, zostanie on poproszony o dokument potwierdzający to. Jeśli użytkownik nie dostarczy takiego dokumentu w ciągu dwóch tygodni, paidwings ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.
Jeżeli paidwings uzna za uzasadnione podejrzenie, że dana osoba nie jest uprawniona do korzystania z usługi, paidwings ma prawo do zbadania danych osobowych tej osoby, ustalając jej tożsamość poprzez zażądanie oficjalnych dokumentów. Nieuprawnieni do korzystania z usługi użytkownicy zostają wykluczeni z korzystania z usług.

2. Dostęp do usług świadczonych przez paidwings ma miejsce po rejestracji użytkownika z pomocą jego danych osobowych (w tym płeć, data urodzenia, adres e-mail). Rejestrując się, użytkownik potwierdza włączenie niniejszych Ogólnych warunków handlowych i Oświadczenie o ochronie danych osobowych. Tworzy to bezpłatny stosunek umowny między paidwings a użytkownikiem.

3. paidwings oferuje użytkownikowi oprócz bezpłatnych usług różne usługi płatne (członkostwo premium). Korzystając z tych usług, użytkownik nawiązuje dalszy stosunek umowny, który jest niezależny od bezpłatnego stosunku umownego. Podstawą tego dalszego stosunku umownego są również niniejsze Ogólne warunki handlowe. O treści, czasie trwania, cenie, okresie i warunkach płatności użytkownik jest informowany przed zawarciem płatnego stosunku umownego opartego w ramach danej usługi. Klikając przycisk „Kup teraz”, użytkownik składa ofertę zawarcia umowy na płatne usługi świadczone przez paidwings . paidwings potwierdzi przyjęcie oferty klientowi poprzez aktywację usług lub e-mailem.

§ 3 Koszty


1. Usługi oferowane przez paidwings w tym serwisie są bezpłatne, chyba że użytkownik został poinformowany o koszcie płatnej usługi przed jej zawarciem.

2. Ceny za usługi płatne, sposób płatności oraz czas trwania zobowiązań ciągłych w ramach tych usług są wyjaśnione przed skorzystaniem z nich przez użytkownika.

§ 4 Warunki płatności


1. Opłaty za usługi płatne należy uiścić z góry paidwings i zostaną one pobrane w całości za pomocą metody płatności wybranej w procesie zamówienia, pod warunkiem, że dostępne są wystarczające środki w ramach określonej formy płatności.

2. Jeżeli nie jest możliwe pobranie pełnej kwoty płatności, paidwings zastrzega sobie prawo do pobrania jej według własnego uznania w poszczególnych kwotach cząstkowych.

3. Jeśli użytkownik nie ureguluje zaległego roszczenia w terminie i pomimo wezwań do zapłaty wysłanych przez paidwings, będzie zalegał z płatnością. Użytkownik ponosi odsetki i koszty poniesione w wyniku zwłoki. Są to w szczególności koszty upomnień przez paidwings oraz opłaty bankowe za obciążenie zwrotne / anulowanie karty kredytowej lub zwrotną notę ​​debetową, spowodowane przez użytkownika. Użytkownik może udowodnić, że paidwings w ogóle nie poniósł żadnej szkody lub że szkoda jest znacznie niższa niż stawka ryczałtowa. I odwrotnie, paidwings może przedstawić dowody większych szkód. W związku z opóźnieniem w zapłacie zaległy dług zostanie przekazany firmie windykacyjnej. Ustala się, że użytkownik ponosi wszelkie koszty poniesione przez usługodawcę windykacyjnego za jego działania.

§ 5 Okres obowiązywania i wypowiedzenie umowy

1. Usługi umowne są świadczone przez paidwings przez okres trwania umowy, tj. od zawarcia umowy do czasu zakończenia umowy.

2. Umowa o bezpłatne członkostwo zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana w każdym czasie bez ograniczeń czasowych.

3. Okres płatnego członkostwa (Premium) odpowiada okresowi wskazanemu w opisie pakietu lub okresowi wybranemu przez użytkownika podczas zamawiania pakietu (okres początkowy). Okres początkowy wynosi maksymalnie dwa lata. Jeżeli członkostwo nie zostanie zakończone po upływie okresu początkowego, umowa zostanie przedłużona na czas nieokreślony (przedłużenie umowy). Okres wypowiedzenia lub, jeśli przy zakupie płatnego dostępu podano inny okres, w przypadku członkostwa o okresie ważności nie dłuższym niż jeden miesiąc: 14 dni, a dla członkostw o okresie obowiązywania dłuższym niż jeden miesiąc: 30 dni.

4. O ile wypowiedzenie nie stanowi inaczej, bezpłatne członkostwo trwa po wygaśnięciu członkostwa premium i wymaga odrębnego wypowiedzenia. Po zakończeniu członkostwa paidwings zablokuje profil użytkownika i przetwarza dane w nim zapisane tylko w ograniczonym zakresie. Dane zostaną usunięte, gdy tylko ustaną ustawowe okresy przechowywania i nie będą już potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

5. Prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy z ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone. paidwings może mieć ważny powód do wypowiedzenia, w szczególności jeśli użytkownik (a) nie wywiązuje się znacząco lub wielokrotnie lub (b) narusza inne zobowiązania umowne. Jeżeli ważnym powodem wypowiedzenia jest naruszenie obowiązków przez użytkownika, paidwings może żądać odszkodowania za przedwczesne zakończenie umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie obowiązków.

6. Wypowiedzenie odpłatnego stosunku umownego musi mieć formę tekstową, aby było skuteczne. Aby zapewnić pomyślne rozpatrzenie wypowiedzenia, oświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko, nazwę usługi, adres e-mail użyty do rejestracji oraz nazwę użytkownika. Anulowanie można wysłać e-mailem na adres support@datingcustomercare.com. Alternatywnie oferujemy również rozwiązanie odpłatnej umowy pocztą. Dla Twojej wygody udostępniliśmy przewodnik do zapisywania lub drukowania. Zawiera wszystkie dane teleadresowe oraz pola, które należy wypełnić w celu pomyślnego rozwiązania opłaconej umowy. Kliknij tutaj , aby zapisać lub wydrukować instrukcję anulowania. Rezygnacja użytkownika zostanie potwierdzona przez paidwings e-mailem na adres zapisany w profilu.

§ 6 Obowiązki użytkownika

- zobacz także dostawcy teści oraz warunki użytkowania

1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść swojej rejestracji, inne informacje dotyczące jego osoby, a zatem za informacje, które podaje o sobie. Użytkownik zapewnia, że podane dane odpowiadają prawdzie i opisują jego osobę. Celowo wprowadzane w błąd informacje upoważniają paidwings do zablokowania profilu użytkownika, co nie ma wpływu na roszczenie odszkodowawcze paidwings . Uprawnia to paidwings również do natychmiastowego rozwiązania umowy.

2. Użytkownik zapewnia, że nie wykorzystuje usług paidwings do celów biznesowych ani komercyjnych, w szczególności do celów reklamowych. Użytkownik nie może sczytywać treści i profili innych użytkowników ręcznie lub za pomocą programów w celu wykorzystania danych uzyskanych w ten sposób poza usługami świadczonymi przez paidwings .

3. Użytkownik jest zobowiązany do poufnego traktowania wiadomości e-mail i innych wiadomości, a także danych od innych użytkowników oraz do nieudostępniania ich bez zgody strony trzeciej.

4. Użytkownik zobowiązuje się traktować swoje dane dostępowe jako poufne. Jeśli dane dostępowe są przekazywane stronom trzecim, użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie konsekwencje takiego działania. Jeżeli istnieje podejrzenie, że dane dostępowe zostały przekazane stronom trzecim, użytkownik musi niezwłocznie poinformować o tym paidwings i podjąć odpowiednie środki, aby zapobiec dalszemu niewłaściwemu wykorzystaniu danych.

5. Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie nadużywać usług paidwings , w szczególności
a. nie wykorzystywać ich do rozpowszechniania zniesławiających, rasistowskich, podżegających, obraźliwych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów lub informacji;
b. nie wykorzystywać ich do zastraszania lub nękania innych użytkowników i stron trzecich ani do naruszania ich praw (w tym praw do wizerunku);
c. nie wprowadzać żadnych danych do systemu lub bazy danych zawierających wirusa, oprogramowanie lub inny materiał chroniony prawem autorskim lub innymi prawami własności, chyba że użytkownik jest właścicielem odpowiednich praw lub ma niezbędną zgodę na ich użycie;
d. nie stosować ich w sposób, który negatywnie wpływa na dostępność usług dla innych użytkowników;
e. nie przechwytywać wiadomości e-mail lub innych wiadomości ani nie próbować tego robić;
d. nie wysyłać wiadomości e-mail i innych wiadomości do innych użytkowników w celach innych niż prywatna komunikacja, w szczególności nie w celu promowania lub oferowania towarów i usług ani w żadnym innym celu komercyjnym lub handlowym;
g. w opisie własnej osoby, a także w przesłanych plikach, nie wolno wymieniać ani wstawiać nazw, adresów, numerów telefonu lub faksu, adresów komunikatorów, adresów e-mail, znaków towarowych, nazw firm, nazw innych portali internetowych ani adresów URL;

6. Nieprzestrzeganie powyższych obowiązków lub naruszenie jakichkolwiek innych obowiązków określonych w niniejszych Ogólnych warunkach handlowych upoważnia paidwings do natychmiastowego rozwiązania umowy z ważnej przyczyny, a także do natychmiastowego zablokowania dostępu użytkownika do bazy danych paidwings. paidwings , jako alternatywy do zablokowania lub rozwiązania umowy, może usunąć części profilu użytkownika.

7. W zakresie, w jakim użytkownik łączy interesy handlowe lub biznesowe z zawarciem stosunku umownego lub wykorzystuje dane stron trzecich udostępnione mu w celach biznesowych lub handlowych, lub w celach wyraźnie niezaakceptowanych przez paidwings , zobowiązuje się on zapłacić paidwings karę umowną w wysokości 500,00 EUR za każde udowodnione przypadek naruszenia. Dalsze roszczenia odszkodowawcze pozostają nienaruszone.

§ 7 Prowadzenie usługi


1. paidwings jest uprawniony do sprawdzania treści i danych wprowadzonych przez użytkowników oraz do usuwania odpowiednich danych w przypadku naruszenia treści w stosunku do niniejszych Ogólnych warunków handlowych.

2. paidwings ma również prawo, ale nie obowiązek, sprawdzać teksty, przesłane zdjęcia, w tym profilowe, pod kątem zgodności z niniejszymi Ogólnymi warunkami handlowymi i wymogami prawnymi oraz usuwać je w przypadku naruszenia odpowiednich warunków.


§ 8 Przeniesienie praw


1. Użytkownik przyznaje paidwings prawo do niewyłącznego, zbywalnego, nieograniczonego przestrzennie i ograniczonego czasowo do okresu obowiązywania zwykłego prawa do użytkowania treści utworzonych lub opublikowanych w usłudze, w tym obrazów, tekstów i filmów.

2. Użytkownik zapewnia, że treści, które opublikował lub utworzył, oraz ich wykorzystanie nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności żadnych praw autorskich ani innych praw ochronnych.

§ 9 Odpowiedzialność


1. paidwings nie ponosi odpowiedzialności za zawartość profili użytkowników. Nie ma kontroli nad prawidłowością i bezpieczeństwem informacji, które użytkownicy wymieniają między sobą lub które użytkownicy publikują na swoich profilach.

2. paidwings nie ponosi odpowiedzialności za poprawność profili użytkowników wyświetlanych w systemie dopasowywania i ich ocenę pod kątem zgodności z innymi użytkownikami. paidwings jest odpowiedzialny za pośrednictwo kontaktowe, a nie sukces kontaktu.

3. paidwings nie ponosi ponadto odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody finansowe lub inne niefizyczne szkody, które mogą być związane z usługą, chyba że są spowodowane umyślnym lub rażącym zaniedbaniem ze strony paidwings .

4. paidwings nie podnosi w szczególności również odpowiedzialności za nieuprawnione uzyskanie danych osobowych użytkowników przez osoby trzecie (na przykład w wyniku nieuprawnionego dostępu „hakerów” do bazy danych), chyba że paidwings w sposób umyślny lub przez rażące zaniedbanie dopuścił do uzyskania takich danych osobowych.

5. paidwings nie ponosi również odpowiedzialności, jeśli dane i informacje udostępnione przez użytkownika stronom trzecim są przez nich nadużywane.

§ 10 Zwolnienie z odpowiedzialności


1. Użytkownik zwalnia paidwings z jakiejkolwiek odpowiedzialności i wszelkich zobowiązań, wydatkami i roszczeń odszkodowawczych spowodowanych zniesławieniem, zniewagą, naruszeniem osobowości przez innych użytkowników.

§ 11 Wady techniczne


1. paidwings nie udziela żadnej gwarancji na stałą dostępność strony internetowej i jej funkcjonalność techniczną.

2. W szczególności paidwings nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia jakości dostępu do usługi z powodu siły wyższej lub zdarzeń pozostających poza kontrolą paidwings .

§ 12 Jurysdykcja i prawo właściwe


Prawo Konfederacji Szwajcarskiej ma zastosowanie z wyłączeniem szwajcarskich przepisów kolizyjnych. Obowiązkowe przepisy prawne, które są korzystniejsze dla konsumenta w miejscu zamieszkania lub zwykłym miejscu pobytu konsumenta, pozostają nienaruszone. Miejscem jurysdykcji jest sąd właściwy miejscowo i faktyczny w Szwajcarii, w kantonie Zug. Jeżeli jesteś konsumentem zamieszkującym na terenie Unii Europejskiej, w razie potrzeby i o ile w grę wchodzą przepisy bezwzględnie obowiązujące, może mieć zastosowanie również prawo kraju, w którym mieszkasz.

§ 13 Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska utworzyła platformę online do internetowego rozstrzygania sporów („Platforma OS”) między przedsiębiorcami a konsumentami. Platforma OS jest dostępna pod adresem https: //ec.europa.eu/consumers/odr/. Zwracamy uwagę, że nie jesteśmy prawnie zobowiązani ani gotowi do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym.

§ 14 - Prawo do odstąpieniu od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od daty zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpieniu od umowy muszą Państwo nas (Paidwings AG, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland, e-mail: support@datingcustomercare.com) poinformować w oparciu o jednoznaczne oświadczenie (np. listownie lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

Dla zachowania okresu odstąpienia od umowy wystarczy, że odeślą Państwo powiadomienie o skorzystaniu z prawa o odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do odstąpienia od umowy jesteśmy zobowiązani do zwrotu Państwu wszystkich płatności, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z wyboru przez Państwa innego rodzaju dostawy niż oferowana przez nas ekonomiczna przesyłka standardowa), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez nas powiadomienia od odstąpieniu od umowy. W celu zwrotu płatności stosujemy tę samą formę płatności, z jakiej skorzystali Państwo, dokonując pierwotnej płatności, chyba, że wyraźnie ustalono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwu naliczone Państwu opłaty z tytułu zwrotu płatności.

Jeśli zażądali Państwo, aby świadczenie usług rozpoczęło się w okresie odstąpienia od umowy, muszą Państwo dokonać płatności odpowiedniej kwoty odpowiadającej zakresowi już wykonanych usług do chwili powiadomienia nas przez Państwa o skorzystaniu z prawa odstąpienia od niniejszej umowy, biorąc pod uwagę całkowity zakres usług przewidzianych w umowie.

Na Państwa wyraźne żądanie rozpoczniemy wykonywanie odpłatnej umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy, pod warunkiem, że jednocześnie zgadzają się Państwo na wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy i potwierdzą, że są tego świadomi.

Aby odstąpić od umowy, mogą Państwo również skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia.

Adresat
Paidwings AG
Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland

E-mail: support@datingcustomercare.com

Niniejszym odstępuję(-emy) () od zawartej przez(e) mnie/nas () umowy sprzedaży następujących towarów ()/świadczenie następującej usługi ()

– Zamówiono w dniu ()/otrzymano w dniu ()
– Nazwa konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.